Zakrzewo اوقات الصلاة في

PL / Kujawsko-Pomorskie / Zakrzewo

Zakrzewo اتجاه القبلة في

N E S W

Zakrzewo اتجاه القبلة في

.°139.9 :اتجاه البوصلة
Zakrzewo, Kujawsko-Pomorskie اتجاه القبلة في: .°139.9 :اتجاه البوصلة .°144.4 :الاتجاه الحقيقي .°-4.5 :الانحراف المغناطيسي
# فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء الهجري
الأماكن القريبة مع أوقات الصلاة نفسها

Zakrzewo

Zakrzewo اوقات الصلاة في
Kuczkowo اوقات الصلاة في
Bachorza اوقات الصلاة في
Kolonia Zakrzewo اوقات الصلاة في
Zarębowo, (Zarebowo) اوقات الصلاة في
Wola Bachorna اوقات الصلاة في
Gęsin, (Gesin) اوقات الصلاة في
Kolonia Seroczki اوقات الصلاة في
Chrostowo اوقات الصلاة في
Seroczki اوقات الصلاة في
Kolonia Seroczki اوقات الصلاة في
Sędzin, (Sedzin) اوقات الصلاة في
Gosławice, (Goslawice) اوقات الصلاة في
Gosławice, (Goslawice) اوقات الصلاة في
Budy Chlewiskie اوقات الصلاة في
Kolonia Krzywosadz اوقات الصلاة في
Kolonia Krzywosadz اوقات الصلاة في
Kolonia Bodzanowo اوقات الصلاة في
Czołpin, (Czolpin) اوقات الصلاة في
Seroczki اوقات الصلاة في
Gosławice, (Goslawice) اوقات الصلاة في
Siniarzewo اوقات الصلاة في
Kolonia Seroczki اوقات الصلاة في
Gęsin, (Gesin) اوقات الصلاة في
Seroczki اوقات الصلاة في
Gęsin, (Gesin) اوقات الصلاة في